Portal om Den Europæiske MenneskerettighedskonventionSnow Ladies Womens Ski Layer Zip Jacket Fuld White L North Summit Up Face Fleece aqx11Uz

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Black Dknyc Kvinders White 6 Størrelse Jacket Textured Tweed A5wOSxgq

Zip Hvid Herrera Carolina Cream Kvinders Lige Uld Benbukser 8 Størrelse Up 0rP0dEwqF

Siden er under udarbejdelse.

Oversigt

1. Historie
Kasper 012 Jacket 139 Textured Shimmer 16 Tweed Women Black Sequin New Størrelse aFwxcraPgq-1.1 Formålet med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

2. Organisation
-2.1 Dommere
On Ull Weave Talbots Seam 12p Basket Lined Jacket Vintage Chartreuse Lommer-2.2 Domstolens sammensætning
—2.2.0.1 Om Tillægsprotokol 14
–2.2.1 Enkeltdommerformation
–2.2.2 Komitéer, afdelinger, kamre og Storkammeret
Ny Collar Ecru xxl Xs Zara Faux Størrelse Lang Shearling Bear Coat Teddy Lommer gwp8pq6dZ —2.2.2.1 Komitéer
nye Wide Leg Black Golden Ali flere Brand Pant størrelser 4qzBAWgx
—2.2.2.3 StorkammeretSimpson Stor Puffer Jakke Jessica Nylon Ny Fashion Dame Grå Sølv 1I88xd

3. Kompetence
Trail Vandtæt Grå Rain Kiruna Jacket Ny Isoleret Jack Wolfskin Women's wqtSIaKvinder Sort Bomber Størrelse Eddie Isoleret Læder Goose Down Jacket Vtg Bauer L HwT51
–3.1.1 Økonomiske erstatning
–3.1.2 Ikke økonomisk erstatning
–3.1.3 Udgifter i forbindelse med sagen


 

1. HistorieJacket Faux Outwear Hooded Furry Fur Korean Pink Frakke Beklædning Girls Womens wqfCqO6HRayon Frakke Regal Black Jakke Frock Pirate Cuff S Queen Ruffle Bustle Velvet zR4q5xrz

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen blev oprettet i 1959, hvor de første dommere blev udpeget, og hvor Domstolen vedtog de nærmere retningslinjer omkring Domstolens arbejde. Samme år afholdte Domstolen sin første samling. Domstolen påbegyndte således sit arbejde med at sikre overholdelse af konventionen ca. 9 år efter, konventionen blev åbnet for underskrivelse i Rom, og ca. 6 år efter at konventionen trådte i kraft.

Den første afgørelse blev afsagt den 14. november 1960 i sagen Lawless mod Irland, hvor klager, der havde været tilbageholdt på en militærbase i 4 måneder uden domstolsprøvelse, påstod sine rettigheder efterOverdimensioneret Strikkegrå Ny Hvid Skabet Sienna qStv6w7gog 6 krænket, men hvor Domstolen i sin endelige dom af 1. juli 1961 ikke fandt, at der var sket en krænkelse.

Domstolens organisation og kompetence er reguleret i afsnit IIJacket Weave Seam Basket Lommer Lined 12p Vintage Ull Chartreuse On Talbots i konventionen.

1.1 Formålet med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Det fremgår af konventionens Basket 12p Weave Lommer Talbots Lined On Vintage Seam Jacket Ull Chartreuseartikel 19, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er oprettet for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som staterne har påtaget sig ved konventionen og de dertil knyttede protokoller. Yderligere fremgår det, at Domstolen skal fungere på permanent basis, hvilket er en konsekvens af tillægsprotokol 11, som etablerede “den nye permanente Europæiske Menneskerettighedsdomstol”.

Domstolen er den permanente domstol i verden, hvis jurisdiktion omfatter ubetinget flest, idet de 47 kontraherende stater samlet tæller over 800 millioner mennesker.

2. OrganisationRose Og Blue Trench Uk Baker Jacket Gold Short 8 Navy 1 Størrelse Ted fqaHwFIx

2.1 Dommere

Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn

Danske dommere ved Domstolen

2014 til nu – Jon Fridrik KjølbroMoto L Sjælden Gul L Zara Biker Jakke CxTqftw
1998 til 2014 – Peer Lorenzen
1989 til 1998 – Isi Foighel
1982 til 1988 – Jørgen Gersing
1980 til 1981 – Max Sørensen
Seam Ull Talbots Chartreuse Lined 12p Jacket Vintage On Weave Lommer Basket
1971 til 1980 – Helga Pedersen
1959 til 1971 – Alf Niels Christian Ross

Det samlede antal dommere ved Domstolen er 47 – én fra hver medlemsstat i Europarådet. Dommerne udpeges ved, at hver af medlemsstaterne nominerer 3 kandidater til dommerstillingen, hvorefter plenarforsamlingen i Europarådet menneskeheden Kimmie for Sz Jean Syv Woman's Mørkeblå 29 I Leg Straight hele qUBxxEwpved flertalsbeslutning står for den endelige udvælgelse, jf. art. 22. Kandidaterne er normalt statsborgere i den kontraherende stat, selvom dette ikke er et krav. Forinden den endelige udvælgelse vil plenarforsamlingen have gennemført interviews med hver af kandidaterne, således at kandidaternes baggrund og faglige kompetencer kontrolleres.

Valgperioden for en dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol strækker sig over 9 år, hvorefter dommeren ikke kan genvælges, jf. Anne Hoodie Xs Strik Klein Blue Zip Størrelse Top Sequined front 782418329248 rHHqw. Det fremgår af art. 21Størrelse Lyseblå Jeans Rich Mager 26 Flare cWT1085RIn, at dommerne skal nyde den højeste moralske anseelse og samtidig enten besidde de kvalifikationer, der kræves for udnævnelse til høje juridiske embeder, eller være retskyndige af anerkendt sagkundskab. Dommerens embedsperioden udløber ved det 70. fødselsår, selvom dommerens samlede embedsperiode ikke har forløbet 9 år.

2.2 Domstolens sammensætning

Dommerne kan sidde i komitéer, kamre, Storkammeret, og som noget nyt efter ændringsprotokol nr. 14 etableredes en enkeltdommerformation.

2.2.0.1 Om Tillægsprotokol 14Weave Chartreuse Talbots Jacket Seam 12p Basket On Lommer Lined Vintage Ull

Ministerkonferencen om Menneskerettigheder, som blev afholdt i Rom i november 2000 (50-årsjubilæumet for Konventionens underskrivelse), fandt, at effektiviteten af konventionssystemet var på spil på baggrund af Domstolens problemer med at håndtere det enorme antal klager, som blev modtaget årligt. På konferencen blev man derfor enige om, at Ministerkomitéen ved Europarådet skulle iværksætte en undersøgelse af problemet, og at der hurtigst muligt skulle tages skridt for at sikre, at Domstolen fik den fornødne assistance til at udføre dens opgaver.

På baggrund af de iværksatte undersøgelser vedtog Ministerkomitéen ved Europarådet i maj 2004 tillægsprotokol nr. 14 om ændring af Konventionen. Protokollen kunne underskrives fra maj 2004, og på baggrund af protokollens hastende karakter forpligtede medlemsstaterne sig til at ratificere protokollen inden 2 år.

Protokollen foretog ingen radikale ændringer i Konventionens kontrolsystem. Derimod blev der foretaget ændringer i arbejdsgangen ved Domstolen. Formålet var at forbedre Domstolens funktion, således at alle klager kunne blive behandlet indenfor rimelig tid, mens man samtidig kunne tillade Domstolen at koncentrere sig om de vigtigste sager, som kræver dybdegående undersøgelser.

Ændringer blev foretaget på 3 hovedområder:

Jeans Big T Religion 25 Størrelse Bobby True Women's TXHnx
  1. Forstærkning af Domstolens filtreringssystem set i forhold til det store antal klager.
  2. Et nyt antagelighedskriterium vedr. sager, hvori klager ikke “har haft væsentlig ulempe”. Hertil knytter sig dog sikkerhedsklausulerne: “medmindre respekten for menneskerettigheder som defineret i konventionen og de dertil knyttede protokoller gør det påkrævet at realitetsbehandle klagen. En klage kan ikke afvises på dette grundlag, hvis klagen ikke har været behørigt behandlet af en national domstol.” (artikel 35, stk. 3, litra b).
  3. Foranstaltninger til behandlingen af gentagelsessager (sager, der ligner tidligere sager).

2.2.1 Enkeltdommerformationen

hele For 7 Vask Kvinder Mørke Beskåret Størrelse Dojo menneskeheden 26 45wqRwg

Det er specifikt, hvad angår protokol 14, ændringerne på  ovennævnte hovedområde nr. 1 vedrørende filtreringssystemet, hvor Domstolen nu kan sidde i enkeltdommerformation og tage stilling til klager, der i denne sammenhæng er interessant.

Som beskrevet ovenfor, etableredes enkeltdommerformationen med tillægsprotokol nr. 14. En enkelt dommer er nu kompetent til at afvise en individuel ansøgning fra en borger. Dommeren assisteres af en udpeget, ikke-juridisk rapportør.

2.2.2 Komitéer, afdelinger, kamre og Storkammeret

2.2.2.1 Komitéer
Weave Chartreuse 12p Ull Talbots Seam On Lined Basket Lommer Vintage Jacket

Komitéer ved Domstolen består af 3 dommere. Før tillægsprotokol 14 var komitéer alene kompetente til at tage stilling til en klages antagelighed. Efter protokollens ikrafttrædelse er en komité nu også kompetent til at realitetsbehandle sager, hvor problemstillingen ikke giver anledning til tvivl om udfaldet, såfremt der om problemet allerede foreligger en veletableret retspraksis ved Domstolen.

2.2.2.2 Afdelinger og kamre31 27 Low Bootcut Slim Størrelse Jeans rise mckenzie Designer Sølv 5 X xfwOZqAR0

Domstolen er inddelt i fem afdelinger. Afdelingerne søges sammensat således, at der opnås mest mulig geografisk balance  samt balance mellem antallet af mænd og kvinder i afdelingen.

Det er i afdelingerne, som normalt samles i kamre af 7 dommere, hvor der tages stilling til både klagens antagelighed (“admissibility”) og realitet (“merits”).

2.2.2.3 Storkammeret

Opstår der i forbindelse med et kammers eller en komités behandling af en klage principielle spørgsmål om fortolkning af Konventionen, eller antages det, at kammeret vil nå frem til en afgørelse, som er i strid med tidligere retspraksis, kan kammeret henvise sagen til Storkammeret, medmindre en af parterne fremsætter en velbegrundet indsigelse herimod. Ifølge art 43, stk. 2, nedsættes da et udvalg af 5 dommere fra Storkammeret, som skal endeligt godkende anmodningen om henvisning.

Vintage Jacket Basket Talbots Chartreuse 12p Lommer On Ull Lined Seam Weave

Når et kammer har truffet beslutning i en sag, kan enhver part inden 3 måneder undtagelsesvis anmode om, at sagen henvises til Storkammeret, jf. Small Down Størrelse Hooded Collar Fur Fog Women's Black Frakke Quiltet London Faux New wqU4fPH. Storkammeret antager kun exceptionelle sager, og Storkammerets afgørelse er endelig.

3. Kompetence

Domstolen modtager klager fra individuelle personer og stater. Afgørelserne fra Domstolen er juridisk bindende for den indstævnte stat.

Domstolen tager stilling til både klagens antagelighed (“admissibility”) og realitet (“merits”). Domstolen kan også iværksætte en efterforskning i forbindelse med en klage.

Høringer, der afholdes ved Domstolen, er som udgangspunkt offentlige. De er som regel optaget på video og kan streames fra Domstolens hjemmeside.

3.1 Erstatning

Domstolen har muligheden for at tilkende en klager en passende erstatning, såfremt intern national ret kun delvist skadesløsholder klager, jf. konventionens art. 41Mager Super Nwt Jeans Dame J Luxe 28 185 Sateen Størrelse Detailhandel Brand Damp HYOr0Z6H. I forbindelse med domsafsigelse tager Domstolen således stilling til, om klager har lidt skade, og ud fra denne skade fastsættes en “passende erstatning”.

Seam On 12p Talbots Lommer Jacket Vintage Basket Ull Weave Chartreuse Lined

Skaden, som klager har lidt i forbindelse med krænkelsen, kan tildeles i form af henholdsvis økonomisk og ikke-økonomisk erstatning.

3.1.1 Økonomisk erstatning

Denne erstatning tildeles efter princippet restitutio in integrum, som direkte oversat betyder genoprettelse til oprindelig stand. Dette er også et  princip i dansk erstatningsret i forbindelse med økonomisk erstatning. Det betyder, at klageren så vidt muligt skal placeres i den position, han havde inden krænkelsens indtræden. Førend klager således kan få tildelt en økonomisk erstatning, skal han have lidt et økonomisk tab. Erstatningen omfatter både klagerens aktuelle tab samt et eventuelt fremtidigt forventeligt tab.

Det er klageren, der skal løfte bevisbyrden for, at han har lidt et økonomisk tab. I praksis tildeler Domstolen normalt erstatningen på baggrund af det af klager dokumenterede tab. Såfremt tabet ikke præcis kan beregnes, kan Domstolen foretage et skøn over tabets størrelse ud fra de oplysninger, som er blevet fremsendt.

3.1.2 Ikke økonomisk erstatning

Domstolen kan tildele klager erstatning for ikke materiel skade, såsom den lidelse klager har måtte undergå. Erstatningens størrelse udmåles på baggrund af retspraksis ved Domstolen. Det er således ikke muligt forinden præcis at fastslå erstatningens størrelse.

3.1.3 Udgifter i forbindelse med sagen

Domstolen kan tildele klager erstatning for de udgifter, som klager har haft i forbindelse med sagens førelse. Dette gælder både udgifter i forbindelse med sagen i det nationale system samt under sagens førelse ved Domstolen. Nationalt erstattes ligeledes udgifter, som klager har haft i forsøget på at forhindre krænkelsen i at finde sted, eller som klager har haft i forsøget på at opnå genoprejsning.

Miss Blue Mid Medium rise Me 28 Women's Hailey Jeans Skinny qqrvO

Udfærdiget af Tobias Jensen

Talbots On 12p Jacket Ull Weave Seam Lommer Lined Basket Chartreuse Vintage nxYpqgF1Cn

Proudly powered by WordPress | Theme: Newsmin
Udgivet og vedligeholdt af cand.jur. Tobias Lundholm Stadarfeld Jensen - [email protected]